طرح سوال از دکتر فاطمه طاهریان متخصص متخصص نورولوژی(مغز و اعصاب و ستون فقرات)