دکتر امیر حسین افشانی
دکتر امیر حسین افشانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
البرز ، کرج
شماره نظام : 35375
دکتر امیر حسین افشانی
ارتروز گردن
دکتر امیر حسین افشانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

دکتر امیر حسین افشانی
زانو درد
دکتر امیر حسین افشانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...

دکتر امیر حسین افشانی
فلج بل
دکتر امیر حسین افشانی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
متخصص طب فیزیکی و توانبخش...