فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۲
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص داخلی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی