فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۴
دارای بورد تخصصی