دکتر محمدرضا اسدالهی
دکتر محمدرضا اسدالهی
تهران ، ورامين
شماره نظام : 130461
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۰
متخصص چشم پزشکی
۱۳۹۴
دارای بورد تخصصی