فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۰
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۷۸
دارای بورد تخصصی