فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی بابل
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی