دکتر علی اصغر باباجانی
من در سن 28سالگی آبله مرغ...
دکتر علی اصغر باباجانی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...

دکتر علی اصغر باباجانی
جراحی بینی
دکتر علی اصغر باباجانی
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی
متخصص گوش، حلق و بینی و ف...