فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۴
دارای بورد تخصصی