دکتر شیرین باجغلی
حساسیت
دکتر شیرین باجغلی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شیرین باجغلی
سرفه خشک نوزاد
دکتر شیرین باجغلی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شیرین باجغلی
راه نرفتن نوزاد
دکتر شیرین باجغلی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شیرین باجغلی
ریفلاکس
دکتر شیرین باجغلی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شیرین باجغلی
ازمایش خون و عدد esr
دکتر شیرین باجغلی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر شیرین باجغلی
مکمل
دکتر شیرین باجغلی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان