فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی