دکتر شقایق برزگر
دکتر شقایق برزگر شماره نظام پزشکی (120285)
متخصص زنان، زایمان و نازایی

البرز ، کرج

دکتر شقایق برزگر
تخمدان پلی کیستیک
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
نحوه مصرف قرص ضد بار...
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
زایمان
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
تپش قلب و احساس سنگی...
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
خونریزی
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
درد کنار سینه ی سمت ...
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
ازمایش
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
اختلال هورمونی
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
زانو درد
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل  

دکتر شقایق برزگر
زنان
دکترشقایق برزگر
متخصص زنان، زایمان و...

قبل