دکتر بهنام مقدادی
نوزاد
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
خس خس سینه
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
پا درد کوک
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
از شیر گرفتن
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
۶ماهگی
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
رانیتیدین (رفلاکس)
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
شیرنخوردن نوزاد ۷ماهه
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
غذای کمکی
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
الرژی
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان

دکتر بهنام مقدادی
رانیتیدین
دکتر بهنام مقدادی
متخصص بیماری های کودکان
متخصص بیماری های کودکان