فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۹
متخصص جراحی عمومی
۱۳۹۷
دارای بورد تخصصی