دکتر محمدسعید بسنجیده
ترشحات چرکی و خونی از ناف
دکتر محمدسعید بسنجیده
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر محمدسعید بسنجیده
برآمدگی در ناحیه چپ شکم ر...
دکتر محمدسعید بسنجیده
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر محمدسعید بسنجیده
کیست مویی
دکتر محمدسعید بسنجیده
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل