کارشناس مشاوره و راهنمایی
۱۳۸۲
دانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی گرایش مشاوره خانواده
۱۳۸۷
دانشگاه شهید چمران اهواز
دکترای مشاوره
۱۳۹۶
دانشگاه شهید چمران اهواز
دارای گواهی مهارت در زمینه های:
تشخیص و درمان اختلالات جنسی و زناشویی
زوج درمانگر
مشاور خانواده
مشاور ازدواج