فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
متخصص روانپزشکی
۱۳۹۴
دارای بورد تخصصی