فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۴
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
متخصص قلب و عروق
۱۳۸۹
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
۱۳۹۶
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله