فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۴
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
متخصص داخلی
۱۳۸۵
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص روماتولوژی
۱۳۹۳
دانشگاه علوم پزشکی ایران