دکتر مسعود دهقانی
دکتر مسعود دهقانی شماره نظام پزشکی (53238)
فوق تخصص روماتولوژی

تهران

دکتر مسعود دهقانی
با سلام .درد مفاصل و...
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل  

دکتر مسعود دهقانی
درد گردن
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل  

دکتر مسعود دهقانی
درد در کل ناحیه بدن
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل  

دکتر مسعود دهقانی
درد شدیدمزمن عضلانی...
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل  

دکتر مسعود دهقانی
آزمایش خون
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل  

دکتر مسعود دهقانی
روماتیسم مفصلی
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل  

دکتر مسعود دهقانی
احتمال رماتیسم مفصلی
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل  

دکتر مسعود دهقانی
شانه و گردن
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل  

دکتر مسعود دهقانی
ورم و بی حسی انگشت ه...
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل  

دکتر مسعود دهقانی
قلب درد
دکتر مسعود دهقا...
فوق تخصص روماتولوژی

قبل