فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان