دکتر سلمان اسلامی
دکتر سلمان اسلامی شماره نظام پزشکی (127635)
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان