فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص بیماری های کودکان
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
۱۳۹۳
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد فوق تخصصی
نفر سوم بورد تخصصی کشور
نفر دوم بورد فوق تخصصی کشور
هیات علمی و استادیار دانشگاه
عضو آکادمی آلرژیستهای آمریکا
عضو آلرژیستهای سازمان آلرژی جهانی