دکتر محمد فرانوش
دکتر محمد فرانوش شماره نظام پزشکی (39594)
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی کودکان

تهران

دکتر محمد فرانوش
سرطان معده
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
پیش سرطان
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
مشکوک به سرطان
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
آزمایش خون cbc
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
تفسیرجواب آزمایش
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
عفونت خون
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
نزول بیضه
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
خون وسرطان
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
زخم دائمی بینی
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل  

دکتر محمد فرانوش
پایین بودن هموگلوبین
دکتر محمد فرانو...
فوق تخصص هماتولوژی و...

قبل