دکتر فرشید محمدی
دکتر فرشید محمدی شماره نظام پزشکی (75844)
متخصص چشم پزشکی

تهران

دکتر فرشید محمدی
سوزش چشم
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر فرشید محمدی
چشم
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر فرشید محمدی
عفونت چشم
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر فرشید محمدی
عمل اب مروارید
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر فرشید محمدی
عمل لنز دائمی چشم
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر فرشید محمدی
استفاده از کانتکت لن...
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر فرشید محمدی
پرش پلک
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر فرشید محمدی
کاتاراکت
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر فرشید محمدی
لیزیک چشم
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر فرشید محمدی
استرابیسم
دکتر فرشید محمد...
متخصص چشم پزشکی

قبل