فارغ التحصیل دندانپزشک عمومی
۱۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران