دکتر عبدالکریم حاجی قادری

دکتر عبدالکریم حاجی قادری

پزشک عمومی