فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۷
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
۱۳۹۴
دارای بورد تخصصی