خدمات قابل ارائه توسط دکتر هومن محمودی
درمان آرتروز کمر
درمان تاندنیت آشیل
درمان ایمپینجمنت مچ پا
درمان تنوسینوویت مچ پا
درمان کرامپ عضلانی ساق
درمان ورم ساق پا
درمان کشیدگی عضلات پشت ساق پا
درمان چرخش ساق پا
درمان التهاب تاندون ایلیوپسواس
درمان بورسیت مفصل ران
درمان استئیت پوبیس
درمان آرتروز مفصل ران
درمان روماتیسم مفصل ران
درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان
درمان انگشت چکشی
درمان کالکانئوس پا
درمان آرتروز مچ پا
درمان روماتیسم کمر
درمان سیاتیک کمر
درمان چسبندگی مهره های کمر
درمان اسپاسم عضلانی کمر
درمان پای پرانتزی
درمان پای ضربدری
درمان آرتریت پا
درمان دفورمیتی پا
درمان رگ به رگ شدن مچ پا
درمان رگ به رگ شدن پا
درمان اسپاسم عضلانی پا
درمان درد مچ پا
درمان روماتیسم مفصلی مچ پا
درمان آرتریت مچ پا
درمان قوز شست پا
درمان آرتروز شست پا
درمان رگ به رگ شدن شست پا
درمان آرتروز لگن
درمان سندرم پیریفورمیس
درمان التهاب مفصل ساکروایلیاک
درمان بورسیت ایسکیوگلوتئال
درمان بیماری اسلیپ
درمان بورسیت تروکانتریک
درمان دررفتگی دنبالچه
درمان درد دنبالچه
درمان پوکی استخوان
درمان آرتریت پسوریازیس
درمان آرتریت روماتوئید
درمان درد کمر
درمان فیبرومیالژی
ارزیابی و بررسی دقیق اختلالات عضلانی و ا ...
درمان اسپاسم عضلانی گردن
درمان لوردوز گردن
درمان خار پاشنه
درمان کوفتگی پاشنه پا
درمان برجستگی پشت پاشنه پا
درمان بیماری سیور
درمان سندرم تونل تارسال
درمان نوروم مورتون
درمان رگ به رگ شدن گردن
درمان پارگی دیسک گردن
درمان فتق دیسک گردن
درمان تنگی کانال نخاعی گردن
درمان تورتیکولی گردن
درمان دنده گردنی
درمان اسکولیوز
درمان کیفوز
درمان اختلال نعوظ
درمان پای بی قرار
درمان تاندونیت شانه
درمان رگ به رگ شدن شانه
درمان افتادگی شانه
درمان التهاب تاندون شانه
درمان پارگی تاندون شانه
درمان پارگی لابروم شانه
درمان کشیدگی تاندون سرشانه
درمان گرفتگی عضلات شانه
درمان قوز
درمان آرتروز شانه
درمان درد شانه
درمان شانه های افتاده
درمان شانه یخ زده
درمان شانه های نامتقارن
درمان چرخش زانو به خارج
درمان چرخش زانو به داخل
درمان دیسک گردن
درمان دیسک کمر
درمان آرتروز گردن
درمان زانو درد
درمان پارگی مینیسک زانو
درمان آرتروز زانو
درمان ورم زانو
درمان کشیدگی تاندون زانو
درمان درد کشکک زانو
درمان التهاب کشکک زانو
درمان نرمی غضروف زانو
درمان انحراف کشکک زانو
درمان دفورمیتی زانو
درمان آرتریت زانو
درمان سندرم ایمپینجمنت شانه
درمان کشیدگی تاندون آرنج
درمان خشکی مفصل آرنج
درمان آرتریت دست
درمان آرتریت انگشتان دست
درمان کیست موکوسی
درمان کیست مچ دست
درمان تنوسینوویت مچ دست
درمان انگشت ماشه ای
درمان کشیدگی تاندون بازو
درمان رگ به رگ شدن بازو
درمان رگ به رگ شدن کمر
درمان جا به جایی مهره های کمر
درمان پارگی دیسک کمر
درمان فتق دیسک کمر
درمان قوز کمر
درمان لوردوز کمری
درمان کنتراکچر دوپویترن
درمان سندرم تکانشی دست
درمان بورسیت اولکرانون
درمان تنیس البو
درمان گلف البو
درمان سندرم تونل رادیال
درمان سندرم تونل کوبیتال
درمان اسپاسم عضلانی کتف
درمان سندرم کتف صدا دهنده
درمان رگ به رگ شدن کتف
درمان رگ به رگ شدن دست
درمان کشیدگی تاندون دست
درمان آرتروز مچ دست
درمان دکرون
درمان سندرم تونل اولنار
درمان سندرم تونل کارپال
درمان آرتریت کمر