دکتر حسین ایمانی

دکتر حسین ایمانی

دکترای تغذیه و رژیم درمانی
معرفی دکتر ایمانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران متخصص تغذیه بالینی و رژیم درمانی