دکتر رزیتا جعفری
کسیت برانکیال یا همون فیستول
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

دکتر رزیتا جعفری
افت شنوایی در فرکانی بالا
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش حلق و بینی
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

دکتر رزیتا جعفری
خروپف
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

دکتر رزیتا جعفری
گلودرد ومشکل در بلع
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

دکتر رزیتا جعفری
گلودرد و گرفتگی صدا
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

دکتر رزیتا جعفری
سینوس
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

دکتر رزیتا جعفری
التهاب چشم در اثر سینوزیت
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

دکتر رزیتا جعفری
عفونت لوزه
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی

دکتر رزیتا جعفری
خونریزی بینی
دکتر رزیتا جعفری
متخصص گوش، حلق و بینی و فلوشیپ رینولوژی