دکتر میثم جعفری کافی آبادی

بیمارستان شهدا

تهران، میدان تجریش

****22749 021 (نمایش کامل شماره)

روزهای یک شنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 18:00، دوشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 01:00 صبح

معبر معلولین ندارد
پارکینگ ندارد
برخی از خدمات
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی