اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان شهدا

تهران، میدان تجریش

22749201 021

یک شنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 18:00، دوشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 01:00 صبح

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر جعفری کافی آبادی
مجموع 3 مورد.
دکتر میثم جعفری کافی آبادی
درد پا
دکتر میثم جعفری کافی آبادی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر میثم جعفری کافی آبادی
گردن و کتف درد
دکتر میثم جعفری کافی آبادی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر میثم جعفری کافی آبادی
شکستگی
دکتر میثم جعفری کافی آبادی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی