دکتر میثم جعفری کافی آبادی
تهران
شماره نظام : 149726
اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان شهدا

تهران، میدان تجریش

22749201 021

یک شنبه ها از ساعت 14:00 تا ساعت 18:00، دوشنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 01:00 صبح

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوالات دکتر جعفری کافی آبادی
مجموع 3 مورد.
دکتر میثم جعفری کافی آبادی
زانو درد
دکتر میثم جعفری کافی آبادی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر میثم جعفری کافی آبادی
دردزانودراثرتصادف
دکتر میثم جعفری کافی آبادی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی

دکتر میثم جعفری کافی آبادی
درد مچ دست
دکتر میثم جعفری کافی آبادی
متخصص ارتوپدی
متخصص ارتوپدی