فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۳
متخصص ارتوپدی
۱۳۹۴
دارای بورد تخصصی