فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۵
متخصص روانپزشکی
۱۳۹۵
دارای بورد تخصصی