فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۱
متخصص داخلی
۱۳۸۹
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص روماتولوژی
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی