فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دارای بورد تخصصی