دکتر علی خردمند
دکتر علی خردمند شماره نظام پزشکی (91595)
متخصص روانپزشکی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
متخصص روانپزشکی
۱۳۸۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دارای بورد تخصصی