دکتر علی خردمند
دکتر علی خردمند شماره نظام پزشکی (91595)
متخصص روانپزشکی

تهران

دکتر علی خردمند
سلام
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
استرس
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
مشکل حافظه
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
سلام و احترام.مادرم ...
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
تبعات عاطفی و فیزیک...
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
مشکل حافظه
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی

قبل