دکتر علی خردمند
سلام
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
استرس
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
مشکل حافظه
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
سلام و احترام.مادرم ۱۳ سا...
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
تبعات عاطفی و فیزیکی بعد...
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل  

دکتر علی خردمند
مشکل حافظه
دکتر علی خردمند
متخصص روانپزشکی
متخصص روانپزشکی

قبل