فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص زنان، زایمان و نازایی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی