فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۸۲
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دارای بورد تخصصی
فلوشیپ اورولوژی کودکان
۱۳۸۷
دانشگاه علوم پزشکی تهران