دکتر مریم علی زاده فروتن
دکتر مریم علی زاده فروتن
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
مازندران ، ساري
شماره نظام : 85234
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۰
متخصص داخلی
۱۳۸۸
دارای بورد تخصصی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی
۱۳۹۶
دارای بورد فوق تخصصی