دکتر یلدا مظلوم
قلب
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یلدا مظلوم
قلب درد
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یلدا مظلوم
راهنمایی سی تی آنژیو قلب
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یلدا مظلوم
ضربان قلب نا منظم و تیر ک...
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یلدا مظلوم
فشارخون
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یلدا مظلوم
درد بدن
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یلدا مظلوم
قلب
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یلدا مظلوم
سوزش قلب
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یلدا مظلوم
بی حسی دست
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق

دکتر یلدا مظلوم
ضربان قلب بالا حدود ۱۰۰ ض...
دکتر یلدا مظلوم
متخصص قلب و عروق
متخصص قلب و عروق