دکتر محمد محسن مظلوم فرد
دکتر محمد محسن مظلوم فرد شماره نظام پزشکی (115528)
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی

تهران

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۹۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دارای بورد تخصصی