فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۷۷
متخصص ارتوپدی
۱۳۸۴
دارای بورد تخصصی