دکتر مهرداد جوانمرد
متخصص رادیولوژی
تهران ، ورامين
شماره نظام : 27517
فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۶۷
متخصص رادیولوژی
۱۳۷۱
دارای بورد تخصصی