اطلاعات تماس و نوبت دهی
P

بیمارستان نکویی فرقانی

قم، بلوار شهید جواد دل آذر

31333 025

شنبه تا یک شنبه و سه شنبه ها از ساعت 08:00 صبح تا ساعت 20:00

خدمات قابل ارائه
 • درمان شکستگی آرنج
 • درمان نرمی غضروف کشکک زانو
 • درمان التهاب تاندون کشکک زانو
 • درمان شکستگی کشکک زانو
 • درمان دررفتگی کشکک زانو
 • درمان پارگی تاندون زانو
 • درمان التهاب زانو
 • درمان شکستگی زانو
 • درمان دررفتگی زانو
 • درمان آب آوردن زانو
 • درمان پارگی رباط صلیبی قدامی
 • درمان پارگی رباط صلیبی خلفی
آخرین سوال و جواب های عمومی دکتر علی معظمی پور
هیچ سوال قابل نمایشی وجود ندارد