دکتر حسین مقتدر
پخش نور
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر حسین مقتدر
درد چشم
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر حسین مقتدر
راهنمایی دارویی
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر حسین مقتدر
عفونت چشم
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر حسین مقتدر
لیزیک چشم
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر حسین مقتدر
عمل لیزر چند ضعف در یک چش...
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر حسین مقتدر
کبودی چشم .
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر حسین مقتدر
عمل جراحی چشم جهت آب مروا...
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر حسین مقتدر
چشم درد
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل  

دکتر حسین مقتدر
چشم درد
دکتر حسین مقتدر
متخصص چشم پزشکی
متخصص چشم پزشکی

قبل