دکتر سارا سادات محسن الحسینی
دکتر سارا سادات محسن الحسینی شماره نظام پزشکی (145742)
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

مرکزی ، خمين

فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۹۳
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
۱۳۹۶
دارای بورد تخصصی