دکتر سارا سادات محسن الحسینی
دکتر سارا سادات محسن الحسینی شماره نظام پزشکی (145742)
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

مرکزی ، خمين

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
درد پا
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
قوز کتف
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
درد بازو
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
گرفتگی عضلات پشت و د...
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
قوزپشت
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
ورم از انگشتان پا تا...
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
سوزش مفاصل
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
درد کمر
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
دردزانوی پا
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل  

دکتر سارا سادات محسن الحسینی
زانو
دکتر سارا سادات...
متخصص طب فیزیکی و تو...

قبل