دکتر سارا سادات محسن الحسینی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
مرکزی ، خمين
شماره نظام : 145742
ویزیت ویدئویی 19,500 تومان اولین وقت آزاد 8 فروردین
مشاوره متنی 9,900 تومان میانگین زمان پاسخدهی 3 ساعت
هیچ مقاله قابل نمایشی وجود ندارد.