فارغ التحصیل پزشک عمومی
۱۳۸۷
متخصص کلیه و مجاری ادراری تناسلی
۱۳۹۷