نوبت دهی اینترنتی
P
مازندران، آمل، بیمارستان امام رضا (مسیر یابی)
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 11:00 صبح

P
مازندران، آمل، بیمارستان امام علی (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44264661 011 - 44264662 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
سه شنبه ها : از ساعت 08:00 صبح الی 11:00 صبح

P
مازندران، آمل، کلینیک ویژه آرین (مسیر یابی)
تلفن تماس : 44153550 011 - 44153551 011
ساعات پاسخدهی تلفن ها
یک شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 20:00
سه شنبه ها : از ساعت 17:00 الی 19:00