دکتر سام مسلمی
سینوس نافی
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر سام مسلمی
شقاق مقعد
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر سام مسلمی
عمل لیپوماتیک
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر سام مسلمی
جراحی همورید بالیزر
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر سام مسلمی
بواسیر
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر سام مسلمی
هموروئید
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر سام مسلمی
بواسیر و مشکلات مقعدی
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر سام مسلمی
بواسیریاهموریید
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر سام مسلمی
مقعد
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل  

دکتر سام مسلمی
ضائعات احتمالن خوش خیم فی...
دکتر سام مسلمی
متخصص جراحی عمومی
متخصص جراحی عمومی

قبل